Chương Trình Đào Tạo tại Vimas

/ 8612
Ứng viên sau khi đã được tuyển chọn và trước khi được phái cử sang làm việc tại nước ngoài đều được trải qua khoá Đào tạo và huấn luyện trước khi lên đường do chúng tôi tổ chức.